Հայտարարություն Ծառայության Եղեգնաձորի տարածքային բաժնի փաստաթղթավարի պաշտոնն զբաղեցնելու վերաբերյալ_15.02.2021

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Սոցիալական ապահովության ծառայություն

 1. Եղեգնաձորի տարածքային բաժնի փաստաթղթավարի (ծածկագիրը՝ 10-1-26.43-Մ6-6) պաշտոնի

անձնագրով սահմանված հիմնական գործառույթներ՝

Մասնակցում է դիմումների ընդունման, համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի ընդունարանի առկայության դեպքում՝ սոցիալական ծառայություն տրամադրող համապատասխան մարմիններին փոխանցման, ինչպես նաև՝ արխիվացման աշխատանքներին.

Մասնակցում է Բաժնի գործունեության ընթացքում առաջացած փաստաթղթղերի արխիվացման աշխատանքներին.

Քաղաքացիներին տրամադրում է խորհրդատվություն՝ Ծառայության կողմից նշանակվող կենսաթոշակների իրավունք տվող պայմանների վերաբերյալ:

 1. Պաշտոնին ներկայացվող պահանջները՝

Առնվազն միջնակարգ կրթություն

 1. Ունի գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ

Աշխատանքային ստաժ չի պահանջվում

 1. Ընդհանրական կոմպետենցիաներ
 • Հաշվետվությունների մշակում
 • Տեղեկատվության հավաքագրում, վերլուծություն
 • Բարեվարքություն
 1. Քաղաքացիական ծառայության՝ որոշակի ժամկետով թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետը՝

Մինչև 01.11.2021թ.

 1. Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը՝

18.02.2021թ.

 1. Աշխատավարձի չափը՝

111115 ՀՀ դրամ:

7.1 Աշխատանքի վայրը, հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային փոստի հասցեն

Սոցիալական ապահովության ծառայություն, Նալբանդյան 13, 060 654 036, gayane.mnacakanyan@ssa.am

 1. Պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձի կողմից ընտրություն կատարելու եղանակը

Հարցազրույց:

 1. Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը
 • գրավոր դիմում (ձևը կցվում է)
 • կրթությունը հաստատող պետական նմուշի փաստաթղթի /փաստաթղթերի/ լուսապատճենը /լուսապատճենները/,
 • տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմ /ների/, վկայական /ների/, աշխատանքային գրքույկի /վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից/ լուսապատճենները,
 • արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսապատճենը, կամ համապատասխան տեղեկանքի լուսապատճենը,
 • անձնագրի կամ նույնականացման քարտի լուսապատճենը

մեկ լուսանկար 3×4 սմ չափսի:

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից

 

Քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով և մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստանում է հավաստում՝ փաստաթղթերը ներկայացված լինելու վերաբերյալ:

Դիմումի ձև