Սոցիալական ապահովության ծառայության Վանաձորի տարածքային բաժնի փաստաթղթավարի ժամանակավոր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու վերաբերյալ հայտարարություն _28.10.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ  ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Սոցիալական ապահովության ծառայություն

 Վանաձորի տարածքային բաժնի փաստաթղթավարի (ծածկագիր՝10-1-20-Մ66) պաշտոնի անձնագրով սահմանված հիմնական գործառույթներ՝

 1. Մասնակցում է դիմումների ընդունման, համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի ընդունարանի առկայության դեպքում՝ սոցիալական ծառայություն տրամադրող համապատասխան մարմիններին փոխանցման, ինչպես նաև՝ արխիվացման աշխատանքներին.
 2. Մասնակցում է Բաժնի գործունեության ընթացքում առաջացած փաստաթղթղերի արխիվացման աշխատանքներին.
 3. Քաղաքացիներին տրամադրում է խորհրդատվություն՝ Ծառայության կողմից նշանակվող կենսաթոշակների իրավունք տվող պայմանների վերաբերյալ:

Պաշտոնին ներկայացվող պահանջները՝

Առնվազն միջնակարգ կրթություն

Ունի գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ

Աշխատանքային ստաժ չի պահանջվում

 1. Քաղաքացիական ծառայության՝ որոշակի ժամկետով թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետը՝

Մինչև 09.05.2023թ.:

 1. Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը՝

02.11.2020թ.

 1. Աշխատավարձի չափը՝

111115 ՀՀ դրամ:

 1. Աշխատանքի վայրը, հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային փոստի հասցեն

Սոցիալական ապահովության ծառայություն, Նալբանդյան 13,  060 654 036, gayane.mnacakanyan@ssa.am

6.1 Պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող  պաշտոնատար անձի կողմից ընտրություն կատարելու  եղանակը

Հարցազրույց:

7.Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

 • գրավոր դիմում (ձևը կցվում է)
 • կրթությունը հաստատող պետական նմուշի փաստաթղթի /փաստաթղթերի/ լուսապատճենը /լուսապատճենները/,
 • տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմ /ների/, վկայական /ների/, աշխատանքային գրքույկի /վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից/ լուսապատճենները,
 • արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսապատճենը, կամ համապատասխան տեղեկանքի լուսապատճենը,
 • անձնագրի կամ նույնականացման քարտի լուսապատճենը
 • մեկ լուսանկար 3×4 սմ չափսի:

    Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից

Քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով և մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստանում է հավաստում՝ փաստաթղթերը ներկայացված լինելու վերաբերյալ

Դիմումի ձև