Հայտարարություն_Ծառայություն_02.09.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

   Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության փորձագետի  պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է Լուսինե Իսակովան:

Այդ պաշտոնում նշանակվել է Լուսինե Իսակովան 02.09.2020 թվականին: