Հայտարարություն_Ծառայություն_10.06.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

     Սոցիալական ապահովության ծառայության իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիր՝ 10-1-27.1-Մ2-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020 թվականի մայիսի 10-ին ժամը 10:00-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակիցն է Նվարդ Մկրտչի Սարգսյանը: