Հայտարարություն_Ծառայություն_04.06.2020

                                Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Սոցիալական ապահության ծառայության կազմակերպությունների, քաղաքացիների և օտարերկրյա պետությունների հետ համագործակցության վարչության օտարերկրյա պետությունների հետ համագործակցության բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 10-1-27.4-Մ4-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020 թվականի մայիսի 4-ին ժամը 14:30-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակիցն է Մերի Արմենի Խաչատրյան: