Հայտարարություն_Ծառայություն_01.06.2020_2

                                   Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Սոցիալական ապահության ծառայության տնտեսագիտական բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 10-1-27.7-Մ3-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020 թվականի հունիսի 1-ին ժամը 14:30-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակիցն է Սողոմոն Սամվելի Մաթևոսյանը :