Հայտարարություն_Ծառայություն_28.11.2018

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

        Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝ 25/1-3.2-267)  ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել  են  Ռուզաննա Հովսեփյանը և Տաթևիկ Վարդանյանը:

Այդ պաշտոնում 2018թ. նոյեմբերի 27-ից նշանակվել է Ռուզաննա Հովսեփյանը: