ՔԾԽ որոշումներ

  1. ՀՀ ՔԾԽ որոշումը «Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու կարգը սահմանելու մասին»
  2. ՀՀ ՔԾԽ որոշումը «Քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր ստանալու համար թեստավորում անցկացնելու և քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու կարգը սահմանելու մասին»
  3. ՀՀ ՔԾԽ որոշումը «Քաղաքացիական ծառայողի ատեստավորում անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին»
  4. ՀՀ ՔԾԽ որոշումը «Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման, մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների կատարելագործման նպատակով գործուղելու կարգը սահմանելու մասին»
  5. ՀՀ ՔԾԽ որոշումը «Քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցելու և կադրերի ռեզերվից հանելու կարգը սահմանելու մասին»
  6. ՀՀ ՔԾԽ որոշումը «Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին»
  7. ՀՀ ՔԾԽ որոշումը «Մրցույթ և ատեստավորում անցկացնելու համար թեստեր կազմելու կարգը սահմանելու մասին»
  8. ՀՀ ՔԾԽ որոշումը «Ծառայողական քննություն անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին»
  9. ՀՀ ՔԾԽ որոշումը «Քաղաքացիական ծառայողի էթիկայի կանոնները սահմանելու մասին»