Գլխավոր Թափուր պաշտոններ Ամփոփ վերլուծությունների և մոնիթորինգի վարչության մոնիթորինգի բաժնի առաջատար մասնագետ /ծածկագիր` 25/1-3.2-273/

Ամփոփ վերլուծությունների և մոնիթորինգի վարչության մոնիթորինգի բաժնի առաջատար մասնագետ /ծածկագիր` 25/1-3.2-273/

1) իրականացնում է աշխատանքային ստաժում հաշվառվող ժամանակահատվածների՝ օրենսդրության համապատասխանության նկատմամբ մոնիթորինգ
2) ուսումնասիրում  է պետական կենսաթոշակային համակարգի տվյալների շտեմարանում առկա վճարումները և իրականացնում  դրանց՝ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանության նկատմամբ մոնիթորինգ.
3) մասնակցում է կենսաթոշակների, ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների, պատվովճարի, պարգևավճարի և սոցիալական ապահովության այլ ծրագրերով նախատեսված դրամական վճարների  համար ներկայացված պահանջագրերի, կատարված ծախսերի, վճարման ծառայություն մատուցող կազմակերպությունների հետ կազմված փոխադարձ ակտերի արժանահավատության ուսումնասիրության աշխատանքներին:

 

Մրցույթը կկայանա 24.05.2017թ. ժամը 10:00-ին Ծառայության շենքում /ք. Երևան, Նալբանդյան 13/, հեռ. /060/ 654-036

Մալաթիա-Սեբաստիայի   սոցիալական ապահովության տարածքային  բաժնի գլխավոր մասնագետ   /ծածկագիր`25/1-3.2-306/

1)    Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով քաղաքացիներին տրամադրում է խորհրդատվություն՝ Ծառայության կողմից նշանակվող կենսաթոշակների, նպաստների, պարգևավճարների և այլ դրամական վճարների (այսուհետ՝ կենսաթոշակ), ինչպես նաև զինվորական կենսաթոշակների իրավունք տվող պայմանների վերաբերյալ,
2)    Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով քաղաքացիներին տրամադրում է խորհրդատվություն՝ կենսաթոշակ նշանակելու, վերահաշվարկելու, ստանալու իրավունքը դադարեցնելու և վերականգնելու, վճարելը դադարեցնելու և վերսկսելու, տեսակը փոխելու, գործը տեղափոխելու, չվճարված գումարը վճարելու գործընթացում քաղաքացիների իրավունքների և պարտականությունների, դրանք իրականացնելու կարգի և պայմանների վերաբերյալ:

Մրցույթը կկայանա 26.05.2017թ. ժամը 10:00-ին Ծառայության շենքում /ք. Երևան, Նալբանդյան 13/, հեռ. /060/ 654-036

Թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար պահանջվում է

  • ունի բարձրագույն կրթություն
  • քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական, հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքաjին ստաժ, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ.
  • սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն.
  • ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Ծառայություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

  • գրավոր դիմում /ձևը լրացվում է փաստաթղթեր ներկայացնելիս/
  • կրթությունը հաստատող պետական նմուշի փաստաթղթի /փաստաթղթերի/ պատճենը /պատճենները/,
  • տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմ /ների/, վկայական /ների/, աշխատանքային գրքույկի /վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից/ պատճենները՝ բնօրինակների հետ
  • արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
  • մեկ լուսանկար՝ 3X4 սմ չափսի,
  • անձնագիր և անձնագրի պատճենը:

ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ՝ ներկայացնելով անձնագիր:

ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայացնում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 9:30-ից մինչև 12:30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 03.05.2017թ.