Այլ իրավական ակտեր

ՀՀ կառավարության որոշումներ

 1. ՀՀ կառավարության 26.01.2017թ. N 37-Ն որոշումը «2017 թվականի ընտանեկան նպաստի, սոցիալական նպաստի, հրատապ օգնության և մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի չափերը սահմանելու մասին»
 2. Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թ. հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
 3. ՀՀ կառավարության 18.08.2016թ. N 882-Ն որոշումը «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմին ճանաչելու, աշխատանքային գրքույկները Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմին ներկայացնելու և աշխատողներին հանձնելու կարգը սահմանելու ու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունիսի 16-ի N 876-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»
 4. ՀՀ կառավարության 14.01.2016թ. N 5-Ն որոշումը «2016 թվականի ընտանեկան նպաստի, սոցիալական նպաստի, հրատապ օգնության և մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի չափերը սահմանելու մասին»  
 5. ՀՀ կառավարության 30.01.2014թ. N 145-Ն որոշումը «Պետական նպաստների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին»
 6. ՀՀ կառավարության 10.08.2017թ. N 976-Ն որոշումը «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի մարտի 6-ի N 275-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին»
 7. ՀՀ կառավարության 06.03.2014թ. N 275-Ն որոշումը «Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափը սահմանելու, երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգը հաստատելու մասին»
 8. ՀՀ կառավարության 10.08.2017թ. N 977-Ն որոշումը «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1566-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
 9. ՀՀ կառավարության 29.12.2015թ. N 1566-Ն որոշումը «Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին»
 10. ՀՀ կառավարության 08.10.2015թ. N 1179-Ն որոշումը «Չաշխատող անձին մայրության նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգը հաստատելու մասին»
 11. ՀՀ կառավարության 27.12.2007թ. N 1531-Ն որոշումը «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամ» պետական հիմնարկը վերակազմակերպելու և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության կանոնադրությունն ու աշխատակազմի կառուցվածքըհաստատելու մասին»
 12. ՀՀ կառավարության 31.08.2015թ. N 995-Ն որոշումը «Ուկրաինայում տեղի ունեցած դեպքերի հետևանքով մշտական բնակության նպատակով Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխված անձանց սոցիալական պաշտպանության մասին»
 13. ՀՀ կառավարության 27.11.2014թ. N 1335-Ն որոշումը «ՀՀ Ժողովրդական պատվավոր կոչման համար ամենամյա պատվովճար տալու կարգը և դրա չափը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N1841-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»
 14. ՀՀ կառավարության 28.08.2014թ.N 895-Ն որոշումը «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին»
 15. ՀՀ կառավարության 17.07.2014թ. N 815-Ն որոշումը «Մինչև 2014թ. հուլիսի 1-ը նշանակված զինվորական կենսաթոշակները հաշվարկելու մասին»
 16. ՀՀ կառավարության 17.07.2014թ. N 718-Ն որոշումը «ՀՀ կառավարության 30.12.2010թ. որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին»
 17. ՀՀ կառավարության 10.07.2014թ. N 674-Ն որոշումը «Արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող պաշտոնների NN 3 և 4 ցուցակները հաստատելու մասին»
 18. ՀՀ կառավարության 26.06.2014թ. N 635-Ն որոշումը «Ծերության նպաստը, հաշմանդամության նպաստը, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստը, ինչպես նաև ծերության նպաստ, հաշմանդամության նպաստ կամ կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստ ստացող անձի մահվան դեպքում թաղման նպաստը նշանակելու և վճարելու կարգը և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը հաստատելու մասին»
 19. ՀՀ կառավարության 03.07.2014թ. N 656-Ն որոշումը «ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու և ՀՀ կառավարության 26.01.2006թ. N 75 – Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին»
 20. ՀՀ Կառավարության 06.03.2014թ. N 302-Ն որոշումը «ՀՀ պաշտպանության ժամանակ, ինչպես նաև ծառայողական կամ պաշտոնեական պարտականությունները կատարելիս զոհված՝ հետմահու «Հայաստանի ազգային հերոս» ՀՀ բարձրագույն կոչում ստացած կամ մարտական խաչ շքանշանով պարգեվատրված անձի ընտանիքին ամենամսյա պարգևավճարի նշանակման և վճարման կարգը հաստատելու մասին»
 21. ՀՀ կառավարության 26.12. 2013թ. N 1489-Ն որոշումը «Ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական նպաստների և թաղման նպաստի չափերը սահմանելու մասին»
 22. ՀՀ Կառավարության 28.09.2013թ. N 39-Ն որոշումը «Երրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծննդյան համար ընտանիքներին պետական աջակցության տրամադրման 2014 թվականի ծրագրին հավանություն տալու մասին»   
 23. ՀՀ կառավարության 12.01.2012թ. N 12-Ն որոշումը «Արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների, պաշտոնների և ցուցանիշների NN 1 եվ 2 ցուցակները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 1987-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»
 24. ՀՀ կառավարության 14.07.2011թ. N 1024-Ն որոշումը «Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին
 25. ՀՀ կառավարության 02.02.2017թ. N 89-Ն որոշումը «ՀՀ Կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N665-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին»
 26. ՀՀ կառավարության 05.05.2011թ. N 665-Ն որոշումը «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին
 27. ՀՀ կառավարության որոշում 05.05.2011թ. N 687-Ն «Արևմտյան Հայաստանում և Օսմանյան Թուրքիայի այլ վայրերում մինչև 1915թ. (ներառյալ) ծնված և հայոց ցեղասպանությունը վերապրած հայերին ամենամյա դրամական օգնություն տալու և ՀՀ կառավարության 23.12.2004թ. N1820-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»
 28. ՀՀ կառավարության 17.08.2017թ. N 992-Ն որոշումը «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 670-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին»
 29. ՀՀ կառավարության 07.09.2017թ. N 1106-Ն որոշումը «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 23-ի N 184-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին»
 30. ՀՀ կառավարության 05.05.2011թ. N 670-Ն որոշումը «Կենսաթոշակ վճարելու կարգը հաստատելու մասին»
 31. ՀՀ կառավարության 05.05.2011թ. N 668-Ն որոշումը «Զինծառայողներին և նրանց ընտանիքների անդամներին տրվող ամենամսյա պարգևավճարի չափերը՝ ըստ պարգևավճար ստանալու իրավունք ունեցող անձանց կատեգորիաների, պարգևավճար նշանակելու և վճարելու կարգը սահմանելու մասին»
 32. ՀՀ կառավարության 28.06.2011թ. N 1059-Ն որոշումը «Կենսաթոշակային համակարգի իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամ հիմնադրելու մասին»
 33. ՀՀ կառավարության 28.06.2011թ. N 1190-Ն որոշումը «Կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների ֆինանսական գործիքներում ներդրման քանակական և արժութային սահմանափակումները սահմանելու մասին»
 34. ՀՀ կառավարության 30.12.2010թ. N 1734-Ն որոշումը «Հիմնական կենսաթոշակի չափը, աշխատանքային ստաժի մեկ տարվա արժեքը և թաղման նպաստի չափը սահմանելու մասին»
 35. ՀՀ կառավարության 30.12.2010թ. N 1735-Ն որոշումը «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքով կենսաթոշակները նշանակելուն (վերահաշվարկելուն) և վճարելուն, ինչպես նաև «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» ՀՀ օրենքով ամենամսյա դրամական օգնություն նշանակելուն և վճարելուն առնչվող հարաբերությունները կարգավորելու մասին»
 36. ՀՀ կառավարության 19.04.1999թ. N 236-Ն որոշումը «Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված պատվովճարների նշանակման և վճարման կարգը հաստատելու մասին»

ՀՀ վարչապետի որոշումներ

 1. ՀՀ վարչապետի որոշումը «Ա.Բոշյանին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության ծառայության պետ նշանակելու մասին»
 2. ՀՀ վարչապետի որոշումը «Հ.Սահակյանին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետի պաշտոնից ազատելու մասին»
 3. ՀՀ վարչապետի որոշումը «Հ. Սահակյանին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետ նշանակելու մասին»
 4. ՀՀ վարչապետի որոշումը «Ա.Ղազարյանին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետի պաշտոնից ազատելու մասին»
 5. ՀՀ վարչապետի որոշումը «Ա.Ղազարյանին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետ նշանակելու մասին»
 6. ՀՀ վարչապետի որոշումը «Ա.Աբրահամյանին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետի պաշտոնից ազատելու մասին»
 7. ՀՀ վարչապետի որոշումը «Ա.Աբրահամյանին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետ նշանակելու մասին»