Ծառայություն

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Սոցիալական ապահովության ծառայությունը (ՀՀ ԱՍՀՆ ՍԱԾ, նախկինում Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամը) հանդիսանում է մեր անկախ պետականության սոցիալական ոլորտի կարևոր հենասյուներից մեկը:

ՀՀ սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամը վերակազմակերպվել է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կառավարման ոլորտում գործող Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության ՀՀ նախագահի 2007թ. դեկտեմբերի 24-ի թիվ 305-Ն հրամանագրով, որի կանոնադրությունն ու աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատվել է ՀՀ կառավարության 2007թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 1531-Ն որոշմամբ:

Հայաստանի Հանրապետության Սոցիալական ապահովության  ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմին է, որը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում և կարգով մատուցում է ծառայություններ սոցիալական ապահովության բնագավառում՝ նշանակում, վերահաշվարկում և վճարման ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների միջոցով վճարում է կենսաթոշակները: Ծառայությունը նաև իրականացնում է ծերության նպաստի, հաշմանդամության նպաստի, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստի, կենսաթոշակառուի մահվան դեպքում տրվող թաղման նպաստի, ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների, մայրության նպաստի, երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի, պատվովճարի, պարգևավճարի նշանակումը և վճարումը: Իր ստեղծման պահից մինչ օրս Ծառայության համակարգում տեղի են ունեցել բազմաթիվ փոփոխություններ, ինչպես նաև կատարելագործվել են գործառույթները  և արդյունավետ դարձել աշխատանքները: