2021 թվականի փետրվարի 9-ից մեկնարկել է վիրավորում ստացած զինծառայողների սոցիալական աջակցության տրամադրման գործընթացը

2021 թվականի փետրվարի 9-ից մեկնարկել է վիրավորում ստացած զինծառայողների սոցիալական աջակցության տրամադրման գործընթացը

2021 թվականի փետրվարի 9-ից մեկնարկել է 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված ռազմական գործողությունների հետևանքով վիրավորում ստացած զինծառայողների սոցիալական աջակցության տրամադրման գործընթացը։

Միջոցառման շրջանակում շահառու է համարվում ռազմական գործողությունների հետևանքով վիրավորում ստացած` բժշկական հաստատություններում բժշկական օգնություն և սպասարկում ստացող (ստացած) անձը, ով չունի հաշմանդամության խումբ կամ ունի կամ կարող է ունենալ հաշմանդամության երրորդ խումբ:

Սոցիալական աջակցությունը տրամադրվում է միանվագ դրամական օգնության ձևով՝ յուրաքանչյուր շահառուին 500 000 դրամի չափով։

Աջակցությունը վճարվում է միանվագ դրամական օգնության գումարը շահառուի քարտային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Եթե շահառուն սխալ է նշում իր քարտային հաշվին կցված վճարային քարտի համարը, ապա շահառուի բանկը վճարումն իրականացվում է շահառուի՝ ընտրված բանկի մասնաճյուղ անձամբ ներկայանալու և վերջինիս նույնականացնելու դեպքում:

Դիմումը ներկայացնելու համար շահառուն, 2021 թվականի փետրվարի 9-ից մինչև ապրիլի 15-ը, օոliոe.ssa.am կայքէջից մուտք է գործում համապատասխան ծրագրային միջավայր և ծառայություն է ներկայացնում իր անունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան ու համարը (անձնագիր կամ նույնականացման քարտ), հետադարձ կապի էլեկտրոնային փոստի հասցեն, բջջային հեռախոսահամարը և իր բանկային հաշվին կցված վճարային քարտի համարը։

  Դիմումը մերժվում է, եթե՝

1) ներկայացված տվյալները թերի են (չեն ներկայացվել պահանջվող բոլոր տվյալները).

2) ներկայացված տվյալները հավաստի չեն (ներկայացված տվյալները չեն համապատասխանում բնակչության պետական ռեգիստրում առկա տվյալներին).

3) դիմումը ներկայացնելու պահին քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմիններից ստացված տվյալների համաձայն առկա է շահառուի մահվան պետական գրանցում.

4) շահառուի տվյալները ներառված չեն Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից տրամադրված ցուցակներում.

5) շահառուն ունի կամ կարող է ունենալ հաշմանդամության առաջին կամ երկրորդ խումբ՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության տրամադրած տվյալների հիման վրա նախարարության կողմից կատարված վերլուծության։

6) շահառուի անվամբ առկա է հաստատված դիմում։

Եթե դիմումը չի մերժվում, ապա ծառայությունը հաստատում է դիմումը և հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում կազմակերպում դրամական օգնության վճարման գործընթացը:

Ծառայությունը դիմումը մերժելու կամ հաստատելու մասին անմիջապես էլեկտրոնային հաղորդագրություն է ուղարկում դիմողի (շահառուի) հետ հետադարձ կապի էլեկտրոնային փոստի հասցեին։

Եթե միանվագ օգնության գումարը բանկին փոխանցելու ամսվան հաջորդող 3 ամսվա ընթացքում բանկին չի ներկայացվում գումարը ստանալու պահանջ, ապա գումարը Բանկի կողմից վերադարձվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե:

Գումարը փոխանցելու օրվան հաջորդող օրը ծառայությունն այդ մասին հետադարձ կապի բջջային հեռախոսահամարին էլեկտրոնային հաղորդագրություն ուղարկելու միջոցով տեղեկացնում է դիմողին։

Աջակցության գումարը չի կարող արգելադրվել (դրվել արգելանքի տակ), բռնագանձվել կամ հաշվանցվել հաճախորդի պարտավորությունների դիմաց:

Նշանակված և մահվան պատճառով չվճարված գումարը վճարվում է շահառուի ամուսնուն կամ 14 տարին լրացած երեխային կամ ծնողին, եթե դիմումը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը (դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթը, շահառուի մահվան վկայականը, ազգակցական կապը հաստատող փաստաթուղթ և այլն) ծառայություն են ներկայացվում մինչև 2021 թվականի մայիսի 15-ը։

ԿԻՍՎԵԼ