Ուրբաթ, Ապրիլ 19, 2019
Գլխավոր Ծառայություն Հաշվետվություններ Ընդհանուր Տեղեկատվություն սոցիալական ապահովության ծախսային ծրագրերի մասին

Տեղեկատվություն սոցիալական ապահովության ծախսային ծրագրերի մասին

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Բաժին Խումբ Դաս Ծրագիր Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների,խմբերի, դասերի և ֆինանսավորվող ծրագրերի անվանումները 2016
հաստատված փոփոխություն ճշտված բյուջե 10 ամսվա փաստացի
Ա Բ Գ Դ 1 2 3 4 5
 Ընդամենը ծախսեր այդ թվում՝

ըստ ծախսային ծրագրերի

 311614282.2 (2625819.4)  308988462.8 282890573.6
08 02 05 07   «Ժողովրդական» պատվավոր կոչման արժանացած անձանց ամենամսյա պատվովճար  45600.0 (5580.0)  40020.0 35880.0
 08 02 05 12 «Ժողովրդական» պատվավոր կոչման արժանացած

անձանց ամենամսյա պատվովճարի հետ կապված

վճարման ծառայություններ

 456.0  (179.2)  276.8 175.6
 10 01 01 01  Աշխատողների աշխատանքային պարտակա

նությունների կատարման հետ կապված` խեղման, մասնագիտական հիվանդության և առողջության այլ վնասման հետևանքով պատճառված վնասի

փոխհատուցում

 97878.0  (3699.4)  94178.6 84657.9
 10 02 01 01  Սպայական անձնակազմի և նրանց ընտանիքի

անդամների կենսաթոշակային ապահովում

 23089138.4  23089138.4 21782644.4
 10 02 01 02  Շարքային զինծառայողների  և նրանց ընտանիքի անդամների կենսաթոշակային ապահովում  655064.1  (4977.4)  650086.7 594257.0
 10 02 01 03  Ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին

կորցնելու դեպքում սոցիալական նպաստներ

 14108477.4   (422557.9)  13685919.5 12550517.8
 10 02 01 04  ՀՀ օրենքներով  նշանակված կենսաթոշակներ  2723992.7   (253115.4)  2470877.3 2223508.5
 10 02 01 09  Աշխատանքային  կենսաթոշակներ  223769456.1  (700000.0)  223069456.1 203939713.8
 10 03 01 01  Զոհված՝ հետմահու Հայաստանի ազգային

հերոսների և  Մարտական խաչ շքանշանով պարգևատրված անձի ընտանիքի  անդամներին

տրվող պարգևավճար

 154200.0   –  154200.0 133009.7
 10  03  01  02  Կենսաթոշակառուի, Ծերության,

հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու

դեպքում սոցիալական  նպաստառուի մահվան

դեպքում  տրվող թաղման նպաստ

 4969200.0  –  4969200.0 4421684.7
10 04 01 03  Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ  2808000.0  –  2808000.0 2670026.3
10 04 01 05  Մայրության նպաստի վճարում  9794793.0  –  9794793.0 9047338.3
10 04 01 06  Երեխային ծննդյան միանվագ նպաստ  9279950.0  –  9279950.0 9072817.0
 10 07 01 01  Վետերանների պատվովճարներ  570600.0  (61875.0)  508725.0 433688.0
10 07 01 04  ՀՄՊ մասնակիցներին, ՀՄՊ և այլ պետություններում մարտական գործողությունների ընթացքում զոհված զինծառայողների ընտանիքներին տրվող

և 25.11.1998թ. ՀՕ-258 օրենքի 34.1 հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պարգևավճարների տրամադրում

 11645859.7  –  11645859.7 10622381.8
10 09 01 01  Գործադիր իշխանության, պետական

կառավարման հանրապետական և

տարածքային կառավարման մարմինների

պահպանում  (ՀՀ ԱՍՀՆ ՍԱՊ ծառայություն)

 2157908.6  (55780.0)  2102128.6 1581293.9
10 09 02 02  Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթի ապահովում  44856.0  (3024.0)  41832.0 30258.0
10 09 02 06  Կենսաթոշակային ապահովության, ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստների, պարգևավճարների, պատվովճարների

և այլ ծրագրերի վճարման հետ կապված

ծառայություններ

 2816296.3  (1012057.6)  1804238.7 1322030.9
10 09 02 08  ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում

նպաստի վճարում

 2615998.3  2615998.3 2220814.5
10 09 02 10 Ժամանակավոր անաշխատունակության

թերթիկների տպագրություն

 21600.0  (10800.0)  10800.0  0.0
 10 09 02 11 Կենսաթոշակի նշանակման և վճարման

համար անհրաժեշտ ձևաթղթերի  տպագրություն

 2000.0  –  2000.0  0.0
 10 09 02 13 Զինվորական կենսաթոշակառուների

տեղեկատվական համակարգի ներդրման,

վարման, սպասարկման և տեղեկատվության

տրամադրման ծառայություններ

 7000.0  7000.0 5556.7
10 09 02 15 Կենսաթոշակառուների  հաշվառման

միասնական տեղեկատվական համակարգի ծառայություններ,

 42000.0  –  42000.0 33600.0
 10 09  02 16 Սոցիալական ապահովության պետական

ծառայության տեղեկատվական ներքին պորտալի սպսարկում

 18240.0  –  18240.0 14592.0
 10 09 02 18 Զոհված՝ հետմահու Հայաստանի ազգային

հերոսների և  Մարտական խաչ շքանշանով պարգևատրված անձի ընտանիքի  անդամներին

տրվող պարգևավճար վճարման հետ կապված ծառայություններ

 1542.0  –  1542.0 679.0
10 09 02 20 Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի

վճարման հետ կապված ծառայություններ

 28080.0  (4226.9)  23853.1 23052.4
 10 09 02 21 Երեխային ծննդյան միանվագ նպաստի վճարման

հետ կապված ծառայություններ

 54649.5  (49948.5)  4701.0  4701.0
 10 09 02 24 Կենսաթոշակային համակարգի հանրային

իրազեկման աշխատանքներ

 53448.0  –  53448.0 41694.7
10 09 02 25 Չաշխատող մայրերի մայրության նպաստի

վճարման հետ կապված ծառայություններ

 37998.1  (37998.1)  –  0.0