Ուրբաթ, Ապրիլ 19, 2019

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՍԱՊԾ աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից կատարված աշխատանքների վերաբերյալ

Հ/Հ Հաշվետու ժամանակաշրջան Mulberry համակարգով կատարված փաստաթղթաշրջանառություն

Դիմումներ, նամակներ,

գրություններ քաղաքացիներից

Գրություններ այլ մարմիններից

և ԱՊՀ պետություններից

Էլեկտրոնային փոստով

քաղաքացիներից դիմումներ, նամակներ / info@ssa.am, ssa.am/

Ստացված Պատաս խանված Ստացված Պատաս խանված Ստացված Պատասխանված
1 01.12.2017-01.12.2017
Ընդամենը